פרופ' דרור הבלנה

פרסומים מדעיים: 

https://www.researchgate.net/profile/Dror_Hawlena

https://scholar.google.co.il/citations?user=M0JOtjoAAAAJ&hl=en