isbe

אוסף הצמחים

על האוסף

מבוא

העשבייה של האוניברסיטה העברית נוסדה כאוסף פרטי על ידי אלכסנדר אייג בשנת 1920, וסופחה רשמית לאוניברסיטה ב-1928, עם הכללת לימודי הבוטניקה במערכת הלימודים.
העשבייה של היום היא תוצאת עבודתם החלוצית והדקדקנית של ראשוני הבוטנאים בישראל. המייסדים – א' אייג, א' אהרונסון, נ' נפתולסקי, נ' פיינברון-דותן, מ' זהרי ואחרים – תרו את הארץ ואת סביבותיה בחיפושיהם אחר צמחים ובדגימתם. מחקריהם לא רק הניחו את היסודות לעשבייה, אלא גם הרחיבו את הידע על הצומח הים-תיכוני והעמיקו את הבנתנו אותו. עבודתם גילתה לנו את עושרו הרב של הצומח הים-תיכוני, אחד ממוקדי המגוון הביולוגי המרכזיים בעולם.

המשך…

המשך קריאה

חלון אל האוסף

אב-טיפוס "חדש" באוסף

בעת מחשוב גיליונות האב-טיפוס שבעשביית האוניברסיטה העברית, חיפשה גב' סו פרומין גיליונות אב-טיפוס של הסוג Anthemis. סוג זה ממשפחת המורכבים Asteraceae (Compositae) היה במוקד מחקר שעשה פרופ' א' אייג, והתפרסם ב-1938 במונוגרף לאחר מותו בטרם עת. פרופ' אייג פרסם רבים מהמינים והתת-מינים החדשים של Anthemis, כולם מתועדים בעבודתו, ורבים מהאב-טיפוסים שהגדיר אז שמורים בעשבייה.
להפתעתנו הרבה, בין גיליונות האב-טיפוס "הבלתי מוגדרים" של Anthemis מצאנו גיליון אב-טיפוס אשר שלוש תוויות הוצמדו אליו, כולם בכתב ידו של פרופ' אייג, ובהן הערות בעברית, גרמנית, לטינית ואנגלית. כמה וכמה שבועות השקענו בפענוח הכתב הזעיר והמוכתם-משהו בן 70 השנה, אולם אחת ההערות הייתה ברורה מאוד: "להחזיר לוינה". בדיקה במונוגרף של אייג ובספרות רלוונטית נוספת הבהירה לנו שהיה זה הולוטיפ (אב-טיפוס מקורי שממנו הוגדר המין), השייך לעשבייה בווינה. יצרנו קשר עם פרופ' ויטק, ראש העשבייה בווינה, ושלחנו לו תצלום של התוויות. לאחר כמה שבועות, הגיע מכתב מווינה וזו לשונו: "ההולוטיפ נמצא בווינה, מצאתי אותו באוספים שלנו. לכם, אם כך, יש איזוטיפ (פריט זהה בפרטי האיסוף לפריט שממנו הוגדר המין). אנא שמרו אותו אצלכם".

שותפים

הגן הבוטני בהר הצופים:

http://botanic-garden.huji.ac.il

 

הגן הבוטני בגבעת רם:

https://www.botanic.co.il

צוות האוסף

עדכונים אחרונים