מגוון מינים באוספים

מגוון הוא מדד אקולוגי המבוסס על "עושר צורות החיים" ו"השפע היחסי" של אותן צורות באזור גיאוגרפי מוגדר.

מגוון ביולוגי – Biodiversity, מבטא את שונות האורגניזמים בטבע (צמחים, בעלי חיים, מיקרואורגניזמים וטיפוסים גנטיים שונים בפרטים בתוך המין) והשפע היחסי שלהם באזור גיאוגרפי נתון, במערכת אקולוגית או בבית גידול מסוים.

מגוון גבוה מבטיח מערכת אקולוגית בריאה יותר ועמידה לשינויים ועם יכולת להשתקם מהר יותר מפגיעה.

קיימת אמנה בינלאומית לשימור המגוון הביולוגי על פני כדור הארץ שנחתמה בריו ב- 1992 על ידי כ- 150 מדינות (ביניהן גם ישראל).
תפקיד אוספי הטבע במוזיאונים בשימור המגוון הביולוגי
מוזיאונים לאוספי טבע הם המקור למחקרים טקסונומיים להגדרת מינים חדשים, למתן שמות למינים החדשים, ריכוז מידע על מינים אלה והגדרת היחסים האבולוציוניים בין המין החדש למינים דומים. מידע זה חיוני ביותר בתוכניות לשמירת הטבע. אוספים השוואתיים ובעיקר אלו המכילים אב-טיפוס חשובים במיוחד לחקר מינים שנכחדו.

מוזיאונים לטבע חיוניים ביותר בהערכת המגוון הביולוגי מאחר שהם מכילים פרספקטיבה היסטורית וגיאוגרפית של פרטים שנאספו בתקופות שונות וממקומות שונים. פרטים אלה משמשים למחקר על שינויים באזור גיאוגרפי, בתפוצה, במידת הפגיעות של המין ובשינויים בשונות הגנטית של המין. הדבר נכון במיוחד לאוספים המכילים מספר גדול של פרטים להשוואה.

טכנולוגיות מודרניות לבדיקת DNA מפרטים באוספי טבע מאפשרות כיום בדיקה משלימה להגדרת המינים ובדיקת שינויים בשונות הגנטית בפרטים שנאספו מאוכלוסיות שונות.
עושר המינים באוספי הטבע הלאומיים של האוניברסיטה העברית בירושלים
להלן מוצגות טבלאות ראשוניות של מספר המינים הידוע מישראל בקבוצות טקסונומיות שונות ואחוז המינים השמורים באוספי הטבע של האוניברסיטה העברית. כמו כן מכילות הטבלאות נתונים על מספר הפרטים המשוער השמור באוספים ומספר הפרטים שהם אב-טיפוס (פרטים שמהם הוגדר המין ושמורים להשוואה).

הנתונים ראשוניים וחסרים לגבי קבוצות רבות, בעיקר בחסרי חוליות. הנתונים בטבלה יושלמו ויעודכנו בהדרגה.